+421 905 140 414

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Informácie o objednávke
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto odstupujem v súlade sozákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Brudi, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 658/2E, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len ako „predávajúci“).
Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Informácia o výrobku a dôvod vrátenia
Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisovoprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Google reCAPTCHA
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke https://brudi.sk/, v Sekcii Všeobecných obchodných podmienok
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o puzdro na mobil bez potlačeného motívu).
Prečítal(a) som si a súhlasím s Všeobecné obchodné podmienky